Tag Archives: ข่าว

เราเป็นผู้รับข่าวสารที่ดีหรือยัง

ผู้รับข่าวสารหรือผู้รับชมข่าวนั่นเอง เป็นองค์ประกอบสำคัญในการนำเสนอข่าวอย่างยิ่งเพราะถ้าไม่มีผู้รับชมการนำเสนอข่าวก็ไม่อาจประสบความสำเร็จไปได้หรืออาจประสบผลสำเร็จไม่เต็มที่ถ้าผู้รับสารไม่เข้าใจหน้าที่และบทบาทของตนเองที่มีต่อการสื่อสาร

new-004

ผู้รับข่าวสารมีบทบาทขั้นพื้นฐาน 2 ประการ คือ
การรู้ความหมายตามเรื่องราวที่สื่อมวลชน ส่งผ่านสื่ออย่างใดอย่างหนึ่งมาถึงเราและ การแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อข่าวสารนั้นๆ
ดังนั้น ในกระบวนการนำเสนอข่าวใด ๆ ก็ตาม จะเกิดประสิทธิผลได้ก็ต่อเมื่อผู้รับข่าวสารได้พัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีทักษะในการสื่อสาร ได้แก่ การเป็นผู้ฟัง ผู้อ่าน ตลอดจนการเป็นผู้ที่สามารถคิดและรับรู้ความหมายได้ ของข่าวสารตลอดจนการเป็นผู้มีความพยายามในการรับข้อมูลข่าวสารที่ได้รับและสามารถแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อเรื่องต่างๆทั้งนี้เพื่อให้การนำเสนอบรรลุเป้าหมายนั่นเองในการพิจารณาองค์ประกอบทางด้านสื่อมวลชนที่นำเสนอและผู้ชมนั้น คือ บุคคลอย่างน้อย 2 คน ที่มีบทบาทร่วมกันอยู่ในกระบวนการสื่อสาร ถ้าไม่มีผู้ส่งสารหรือสื่อมวลชน และผู้รับสารหรือผู้ชมแล้ว การสื่อสารก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ หรือถ้ามีแต่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเพียงฝ่ายเดียวก็เช่นกัน การสื่อสารก็จะไม่เกิดขึ้น
แต่ ในกระบวนการสื่อสารระหว่างบุคคลนั้น เราไม่อาจชี้ให้ตายตัวลงไปได้ว่า ใครเป็นผู้ส่งสาร และใครเป็นผู้รับสาร เพราะจริง ๆ แล้ว ในการสื่อสารแบบเผชิญหน้า ระหว่างบุคคล 2 คน ทั้งสองคนต่างก็มีบทบาทเป็นทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร ต่างจากการสื่อสารระหว่างสื่อมวลชนกับผู้ชม เพราะฝ่ายผู้รับชมมีมากมายชมในเรื่องเดียวกันจากผู้นำเสนอรายเดียวกันแต่ผู้ชมจะรับข่าวอย่างเดียวมิได้เป็นผู้ส่ง และปฏิกิริยาตอบรับของแต่ละผู้ชมก็ต่างกันด้วย